Feeds:
Posts
Comments

Archive for February, 2015

Umiindak Ang Mga Anino


(Tula)

umiindak ang mga anino
sa telon ng kamalayan
mga kasamang namaalam
ngunit nag-iwan
ng iniukit na mga bakas ng alaala
sa mga burol at talampas ng pagsinta
nanlilisik na mga mata
mga kamao ng protesta
mga umaalong dibdib ng natipong ngitngit
at nag-aalab na paghihimagsik
mga paang marahas na sumisikad
sa palanas at madawag na gubat
mga hintuturong nanunumbat
sa manhid na budhi’t kaisipan
ng iilang hari-harian
sa bulok, inuuod na lipunan.

nagsasayaw ang mga anino
maging sa kumot ng balintataw
di pandanggo’t rigodon
ng mga makapangyarihan
o sayaw ng pagdiriwang
ng uring gahaman sa yaman ng bayan.
manapa’y umiindak sila
sa ritmo ng pakikibaka
tulad ng buza ng rusya
o it-tahtib ng ehipto
o combat hopak ng ukraine
o yarkhushta ng armenia.
nagsasayaw ang mga anino
at di ako mahihimbing
hanggang di nasisilayan
lagablab ng libong sulo
sa karimlan ng aking bayan!
————————————————————
(buza, it-tahtib, combat hopak at yarkhustha —
mga sayaw ng pakikidigma)
————————————————————-

Advertisement

Read Full Post »

Mambeberso Tayo


(Tula)

mambeberso tayo
ng inuuod na lipunang
walang urbanidad ni dignidad
dahil sa iilang diyus-diyosang tanging hangad
sikmura’t bulsa nila ang tanging mabundat.
mambeberso tayo
ng marawal na reyalidad
dahil sa mga panginoong walang pakundangan
sa sagradong kapakana’t karapatan
ng masang sambayanang lugami sa karalitaan
gayong nagdiriwang sa mesa ng kapangyarihan
silang mandarambong sa pondo ng bayan.
oo, mambeberso tayo
ng hinaing at mumunting mga pangarap
ng milyun-milyong mga sawimpalad
na laging alipin ng dusa’t bagabag
habang hustisya’y bulag at grasya’y mailap.

oo, mambeberso tayo
di ng masabaw at malibog na pag-iibigan
sa mga teleserye ng paglalambingan.
mambeberso tayo
di ng himutok ng mga pusong dinurog
ng nakababaliw na pagmamahal
at nabubuhay sa ilusyong hatid
ng bilog na buwang malamlam.
mambeberso tayo
di ng bumabalong na luha ng kapighatian
sa mga eksena ng paghihiwalay
sa mga kuwento’t telenobela
ng nanggigitatang pagmamahalan.
mambeberso tayo
di ng pantasya’t kahangalang
naghambalang mga drakula’t aswang
o mga darna’t spider man
sa lipunang walang pakundangan sa ating katinuan.

manapa, oo, mambeberso tayo
ng dagundong ng kulog
at sagitsit ng kidlat
ng oda ng granada
at sonata ng bomba
ng tungayaw ng punglo
at epiko ng pakikibaka
ng sambayanang masa
lalo’t naghahari’y
talamak na inhustisya
ng uring mapagsamantala.
oo, mambeberso tayo
ng protesta ng hukot na gulugod
at brasong halos buto’t balat
ng ngitngit sa impis na dibdib
ng himagsik sa humpak na pisngi
ng rebelyon ng matinding galit
sa mga matang binabalungan
ng luha ng dalamhati ng lahi
at malinaw na nakakilala
sa dilaw na mga petalya ng pagdurusa
ng sambayanang masa!

Read Full Post »